Tỷ lệ biểu quyết công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Tỷ lệ biểu quyết công ty TNHH 2 thành viên trở lên khác với tỷ lệ biểu quyết với công ty cổ phần, công ty tnhh cơ quan quyền lực cao nhất của công ty là hội đồng thành viên bao gồm các thành viên góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn. Hội đồng thành viên chỉ có thể ra nghị quyết quyết định các vấn đề của công ty khi đạt được tỷ lệ số phiếu tán thành quy định. Tùy theo vấn đề sẽ có quy định về tỷ lệ biểu quyết khác nhau:
Tỷ lệ biểu quyết công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Tỷ lệ biểu quyết công ty TNHH 2 thành viên trở lên

1.Tỷ lệ biểu quyết của Hội đồng thành viên

Theo quy định tại khoản 3 Điều 59 Luật doanh nghiệp:
“Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định một tỷ lệ khác, nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:
a) Được các thành viên dự họp sở hữu từ 65% tổng số vốn góp của tất cả thành viên dự họp trở lên tán thành, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;
b) Được các thành viên dự họp sở hữu từ 75% tổng số vốn góp của tất cả thành viên dự họp trở lên tán thành đối với nghị quyết, quyết định bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty.”
Như vậy, tùy theo vấn đề cần được quyết định sẽ có quy định về tỷ lệ tán thành riêng, trong đó:

Mức biểu quyết là 65%:

– Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty
– Quyết định phương hướng phát triển công ty;
– Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
– Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
– Tổ chức lại hoặc giải thể công ty.
Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khi được số thành viên sở hữu từ 65% vốn điều lệ trở lên tán thành

Mức biểu quyết là 75%:

Quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công ty

2.Quyết định vấn đề khi 2 thành viên góp vốn bằng nhau bất đồng quan điểm

Đối với trường hợp công ty có 2 thành viên và 2 thành viên này góp số vốn bằng nhau, mỗi người sẽ có 50% tổng số vốn góp và có tỷ lệ biểu quyết ngang nhau. Nếu hai người này có ý kiến trái ngược nhau sẽ không thể đạt được tỷ lệ tán thành 65% hay 75% để thông qua nghị quyết. Khi đó cần giải quyết vấn đề như thế nào?
Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định về vấn đề này thì, đối với trường hợp công ty thì cả hai thành viên cần tìm ra được tiếng nói chung và đưa ra được quan điểm đồng nhất với vấn đề cần giải quyết. Trong trường hợp đã tìm mọi cách nhưng vẫn không thống nhất được quan điểm thì các bên có thể giải quyết bằng cách tìm hướng giải quyết khác trong vấn đề hợp tác để phát triển công ty.
Như vậy, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác và áp dụng theo quy định của pháp luật đối với việc thông qua quyết định của Hội đồng thành viên thì quyết định sẽ không được thông qua. Vì Điều lệ công ty nên quy định rõ Quyết định, nghị quyết công ty được thông qua như thế nào ví dụ như quy định: Quyết định, nghị quyết Công ty thông qua khi số phiếu đại diện ít nhất 50% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành và được chủ tịch hội đồng thành viên hoặc Giám đốc công ty tán thành.
.
.
.
.
Contact Me on Zalo