Thủ tục chuyển nhượng cổ phần theo luật doanh nghiệp 2020

Căn cứ theo luật doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 áp dụng điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp trong đó có thủ tục chuyển nhượng cổ phần. Theo đó có điểm mới nào công ty cổ phần sẽ cần nắm bắt.

 

Căn cứ Điều 127. Chuyển nhượng cổ phần

  1. Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.

  2. Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng hoặc giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc người đại diện theo ủy quyền của họ ký. Trường hợp giao dịch trên thị trường chứng khoán thì trình tự, thủ tục chuyển nhượng được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

  3. Trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của cổ đông đó trở thành cổ đông của công ty.

  4. Trường hợp cổ đông là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số cổ phần của cổ đông đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.

  5. Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại công ty cho cá nhân, tổ chức khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. Cá nhân, tổ chức được tặng cho hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ trở thành cổ đông của công ty.

  6. Cá nhân, tổ chức nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở thành cổ đông công ty từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại khoản 2 Điều 122 của Luật này được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông.

  7. Công ty phải đăng ký thay đổi cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu của cổ đông có liên quan trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu theo quy định tại Điều lệ công ty.

Luật doanh nghiệp 2020 bổ sung quy định Công ty phải đăng ký thay đổi cổ đông trong số đăng ký cổ đông theo yêu cầu của cổ đông có liên quan trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu theo quy định tại Điều lệ công ty. Quy định này chưa có hướng dẫn cách thức triển khai trong các nghị định hướng dẫn luật doanh nghiệp 2020 nên chưa rõ ràng về việc theo luật doanh nghiệp mới công ty cổ phần khi có hoạt động chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông Việt Nam có cần thông báo tới phòng đăng ký kinh doanh hay không? Một điểm mới quan trọng nữa liên quan đến công ty cổ phần đó là về thủ tục phát hành cổ phần chào bán riêng lẻ không phải thông báo với Sở kế hoạch đầu tư như quy định cũ. Chúng tôi nhận thấy các thay đổi của mô hình công ty cổ phần trong luật doanh nghiệp 2020 cũng là các ưu điểm kiện toàn quản lý công ty cổ phần để người thành lập công ty tại Quảng Ngãi lựa chọn mô hình công ty này trong kinh doanh. Bởi mô hình quản lý doanh nghiệp khoa học, minh bạch luôn là phương thức dễ dàng phát triển kinh doanh và kêu gọi vốn đầu tư nhất.

Quý khách cần tư vấn thủ tục hồ sơ chuyển nhượng cổ phần hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết. 093 561 3593

.
.
.
.
Contact Me on Zalo