DỊCH VỤ KẾ TOÁN

 • Tư vấn, cân đối số liệu kế toán, doanh thu, lãi lỗ
 • Tư vấn hoàn thiện sổ sách kế toán
 • Dịch vụ quyết toán các loại thuế
 • Dịch vụ báo cáo thuế, đăng ký và kê khai các loại thuế và đại diện doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế.

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ

 • Tư vấn lập báo cáo quyết toán thuế
 • Tư vấn hiệp định tránh đánh thuế 2 lần
 • Tư vấn việc kê khai và lập báo cáo theo quy định về giao dịch liên kết (chuyển giá)
 • Tư vấn thuế trong các vấn đề về chuyển giá
 • Tư vấn thường xuyên về luật thuế và cập nhật thường xuyên tình hình thay đổi pháp luật về thuế (Hợp đồng tư vấn thường xuyên)
 • Tư vấn và lập hồ sơ hoàn thuế GTGT
 • Tư vấn luật thuế, đại diện cùng các khách hàng trong việc giải quyết các tranh chấp hoặc khiếu nại về thuế
 • Rà soát tình hình thuế của các công ty (doanh nghiệp) phục vụ cho việc mua bán công ty.

ACCOUNTANCY SERVICE

 • Consultancy, balance accounting data, revenue,  profits and losses .
 • Consulting to completebookkeeping
 • Consulting on settlement taxes
 • Taxreporting service, registrationanddeclarationof taxes, enterprises representative toexplain to thetax authorities.

TAX CONSULTING SERVICE

 • Consultancy to make tax finalization
 • Consultancy on Double Taxation AvoidanceAgreement
 • Consulting ondeclarationsandmaking reportin therelated transactions(transfer pricing)
 • Tax consulting ontransfer pricing
 • Consultingregularlyontaxlawandupdatingtax lawchanges(regular consulting contract)
 • Consulting and making documentation forVAT refund
 • Consulting ontaxlaw, andrepresentative forclientsinthe settlementof disputesorcomplaints abouttax