Doanh nghiệp bình thường đặt trong khu chế xuất có được hưởng ưu đãi

Doanh nghiệp bình thường đặt trong khu chế xuất có được hưởng ưu đãi thuế không? Nếu được thì hưởng ưu đãi ra sao? sau đây cung đại lý Thuế HTTP tìm hiểu qua bài viết bên dưới, giúp quý doanh nghiệp xác định đúng mức thuế, và ưu đãi.

Doanh nghiệp bình thường đặt trong khu chế xuất có được hưởng ưu đãi

Căn cứ khoản 2 Điều 16 Luật Đầu tư 2020 quy định về địa bàn ưu đãi đầu tư như sau:

“Điều 16. Ngành, nghề ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư

2. Địa bàn ưu đãi đầu tư bao gồm:

a) ĐỊa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

b) Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

3. Căn cứ ngành, nghề, địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, Chính phủ ban hành, sửa đổi, bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư và Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư; xác định ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư trong Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư.”

=> Như vậy, doanh nghiệp bình thường đặt trong khu chế xuất sẽ sẽ thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư.

Doanh nghiệp bình thường đặt trong khu chế xuất có được hưởng ưu đãi đầu tư về thuế không?

Như trên đề cập thì doanh nghiệp bình thường sẽ được hưởng ưu đãi đầu tư khi đặt trong khu chế xuất và hình thức áp dụng ưu đãi cụ thể tại khoản 1 Điều 15 Luật Đầu tư 2020 như sau:

“Điều 15. Hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư

1. Hình thức ưu đãi đầu tư bao gồm:

a) Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn thuế, giảm thuế và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;

b) Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

c) Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất;

d) Khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.”

=> Như vậy, doanh nghiệp hoạt động bình thường đặt trong khu chế xuất sẽ thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư về thuế.

Nếu doanh nghiệp bình thường được hưởng ưu đãi đầu tư về thuế thì mức hưởng sẽ ra sao?

Như trên đề cập thì đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư về thuế có bao gồm cả doanh nghiệp hoạt động bình thường đặt trong khu chế xuất, do đó, căn cứ theo khoản 4 Điều 4 Thông tư 83/2016/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

“Điều 4. Hướng dẫn thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

..

3. Dự án đầu tư mới tại địa bàn khu công nghiệp (trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn có Điều kiện – kinh tế xã hội thuận lợi theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ) mà không thuộc các dự án đầu tư nêu tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này thì được hưởng ưu đãi thuế theo mức áp dụng cho dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp theo quy định của pháp luật thuế TNDN.

4. Dự án đầu tư mới tại địa bàn khu chế xuất, thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều này.”

Cụ thể khoản 3 Điều 16 Nghị định 91/2014/NĐ-CP như sau:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

6. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 16 như sau:

3. Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định này và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp (trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện – kinh tế xã hội thuận lợi).

Địa bàn có điều kiện – kinh tế xã hội thuận lợi quy định tại Khoản này là các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh, không bao gồm các quận của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh mới được thành lập từ huyện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009; trường hợp khu công nghiệp nằm trên cả địa bàn thuận lợi và địa bàn không thuận lợi thì việc xác định ưu đãi thuế đối với khu công nghiệp căn cứ vào vị trí thực tế của dự án đầu tư trên thực địa. Việc xác định đô thị loại đặc biệt, loại I quy định tại Khoản này thực hiện theo quy định của Chính phủ quy định về phân loại đô thị.”

Như vậy, doanh nghiệp có dự án đầu tư tại khu chế xuất muốn được miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo thì phải là dự án đầu tư mới tại địa bàn khu chế xuất.

.
.
.
.
Contact Me on Zalo