Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp dự án đầu tư tại khu Kinh tế Dung Quất

Câu hỏi: Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư phục vụ sản xuất công nghiệp tại Khu công nghiệp Tịnh Phong tại Quảng Ngãi thì có được hưởng Thuế suất Ưu đãi, và thời hạn là bao lâu?

Đại Lý Thuế HTTP Trả lời: Theo Công văn 5199/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp dự án đầu tư phục vụ sản xuất công nghiệp, do Tổng cục Thuế trả lời trước đó cho Công ty cổ phần KIZUNA Quảng Ngãi.

Thì trường hợp này là doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng, nhà văn phòng, các công trình phụ trợ cho các nhà đầu tư thuê để sản xuất công nghiệp (Công ty không cho thuê lại đất) tại Khu công nghiệp Tịnh Phong và Khu công nghiệp Tịnh Phong thuộc Khu kinh tế Dung Quất thì thu nhập từ dự án trên được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn khu kinh tế theo quy định.

Công văn 5199/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp dự án đầu tư phục vụ sản xuất công nghiệp.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 5199/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1972/CT-TTHT ngày 15/10/2015 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư “Xây dựng nhà xưởng, nhà văn phòng, các công trình phụ trợ phục vụ cho các nhà đầu tư thuê để sản xuất công nghiệp” tại Khu công nghiệp Tịnh Phong của Công ty cổ phần KIZUNA Quảng Ngãi. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-TTG ngày 20/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và Quyết định số 38/2012/QĐ-TTg ngày 2/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 2 Quy chế hoạt động Khu kinh tế Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 25/2010/QĐ-TTG ngày 03/03/2010 của Thủ tướng Chính phủ thì toàn bộ diện tích xã Tịnh Phong thuộc địa bàn Khu kinh tế Dung Quất.

Điều 7 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 và Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 7. Thu nhập khác

Thu nhập khác là các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản thu nhập này không thuộc các ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh ghi trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp”

Khoản 8 Điều 18 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính nêu trên quy định:

“8. Việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp không áp dụng đối với:

  1. a) Các khoản thu nhập khác quy định tại Điều 7 Thông tư này.
  2. b) Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quí hiếm khác.
  3. c) Thu nhập từ kinh doanh trò chơi có thưởng, cá cược theo quy định của pháp luật.
  4. d) Thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản.
  5. e) Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.”

Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 và Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“2. Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền thuê đất (gồm cả chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền thuê đất theo quy định của pháp luật); Thu nhập từ hoạt động cho thuê lại đất của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật về đất đai không phân biệt có hay không có kết cấu hạ tầng, công trình kiến trúc gắn liền với đất…

Thu nhập từ cho thuê lại đất của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không bao gồm trường hợp doanh nghiệp chỉ cho thuê nhà, cơ sở hạ tầng, công trình kiến trúc trên đất.”

Khoản 3, Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“3. Không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và áp dụng thuế suất 20% (bao gồm cả doanh nghiệp thuộc diện áp dụng thuế suất 20% theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư này) đối với các khoản thu nhập sau:

  1. a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ thu nhập từ đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội quy định tại điểm d Khoản 3 Điều 19 Thông tư này); thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam.
  2. b) Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản.
  3. c) Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

4.

… Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 3 Điều này.”

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 và Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 20/7/2012 của Bộ Tài chính, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại khu kinh tế được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) kể từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu, miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên, nếu Công ty cổ phần KIZUNA Quảng Ngãi là doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng, nhà văn phòng, các công trình phụ trợ cho các nhà đầu tư thuê để sản xuất công nghiệp (Công ty không cho thuê lại đất) tại Khu công nghiệp Tịnh Phong và Khu công nghiệp Tịnh Phong thuộc Khu kinh tế Dung Quất thì thu nhập từ dự án trên được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn khu kinh tế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi được biết./.

ĐẠI LÝ THUẾ HTTP QUẢNG NGÃI

Hotline: 093 561 3593

Xem thêm: Bán hàng vào khu chế xuất thì Thuế suất bao nhiêu

.
.
.
.
Contact Me on Zalo