Tổng hợp các hàng hóa dịch vụ không áp dụng Thuế GTGT 8%

Ngày 28/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP về chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.
Theo đó, giảm thuế GTGT xuống 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:
– Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2022.
– Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 15/2022.
– Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 15/2022.
Việc giảm thuế GTGT cho từng loại hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại.
Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng giảm thuế GTGT.
Mặt hàng than thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP, tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế giá trị gia tăng.
Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng.
Chính sách giảm thuế GTGT nêu trên được áp dụng kể từ ngày 0102/2022 đến ngày 31/12/2022.
Nghị định 15/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/02/2022.

Sau đây là tổng hợp phục lục I, II, III hàng hóa dịch vụ không áp dụng Thuế Giá Trị Gia Tăng 8%

Phụ lục I – Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được áp dụng thuế giá trị gia tăng 8%

Xem chi tiết tại: https://ketoanhttp.com/phu-luc-i-danh-muc-hang-hoa-dich-vu-khong-duoc-ap-dung-thue-gia-tri-gia-tang-8.html

Phụ lục II- Danh mục hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt không được áp dụng thuế giá trị gia tăng 8% theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP

Xem chi tiết tại: https://ketoanhttp.com/phu-luc-ii-danh-muc-hang-hoa-dich-vu-chiu-thue-tieu-thu-dac-biet-khong-duoc-ap-dung-thue-gia-tri-gia-tang-8-theo-nghi-dinh-so-15-2022-nd-cp.html

Phụ lục III- Danh mục hàng hóa, dịch vụ Công nghệ thông tin không được áp dụng thuế giá trị gia tăng 8% theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP

Xem chi tiết tại: https://ketoanhttp.com/phu-luc-iii-danh-muc-hang-hoa-dich-vu-cong-nghe-thong-tin-khong-duoc-ap-dung-thue-gia-tri-gia-tang-8-theo-nghi-dinh-so-15-2022-nd-cp.html

.
.
.
.
Contact Me on Zalo