Thủ tục và các bước thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Theo khoản 1 Điều 3 Luật Hợp tác xã 2012, hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

Tổng hợp thủ tục và các bước thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Bước 1: Xác định nhu cầu thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

 • Những vấn đề cần được xem xét khi thành lập HTX, Liên hiệp HTX:
 • Những người có thể hợp tác, góp vốn cùng nhau xây dựng HTX
 • Tình hình sản xuất kinh doanh sản phẩm mà HTX dự định sản xuất ở địa phương.
 • Khả năng của HTX trong việc sản xuất kinh doanh sản phẩm. Phân tích, đánh giá những thuận lợi khó khăn, khả năng cạnh tranh của sản phẩm nhằm định hướng phát triển cho hợp tác xã.
 • Sự quan tâm hỗ trợ của chính quyền địa phương.
Thủ tục và các bước thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
Thủ tục và các bước thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Bước 2: Sáng lập viên và công tác chuẩn bị thành lập HTX, liên hiệp HTX.

Nhiệm vụ 1: Sáng lập viên 

 • Sáng lập viên hợp tác xã là cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân tự nguyện cam kết sáng lập, tham gia thành lập hợp tác xã.
 • Sáng lập viên liên hiệp hợp tác xã là hợp tác xã tự nguyện cam kết sáng lập, tham gia thành lập liên hiệp hợp tác xã.
 • Sáng lập viên vận động, tuyên truyền thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, dự thảo điều lệ; thực hiện các công việc để tổ chức hội nghị thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
Nhiệm vụ 2: Báo cáo với chính quyền địa phương
 • Sáng lập viên báo cáo bằng văn bản với Ủy ban nhân dân cấp phường (xã) nơi dự định đặt trụ sở chính của HTX, Liên hiệp HTX về việc thành lập, địa điểm đóng trụ sở, phương hướng sản xuất, kinh doanh và kế hoạch hoạt động của hợp tác xã,  Liên hiệp HTX.
 • Sáng lập viên tiến hành tuyên truyền, vận động các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân khác có nhu cầu tham gia hợp tác xã; xây dựng phương hướng sản xuất, kinh doanh; dự thảo Điều lệ hợp tác xã và xúc tiến các công việc cần thiết khác để tổ chức hội nghị thành lập HTX, Liên hiệp HTX.
 • Chuẩn bị những tài liệu pháp lý, quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động của HTX, Liên hiệp HTX.

Nhiệm vụ 3.  Xây dựng dự thảo Điều lệ Hợp tác xã

 • Sáng lập viên xây dựng Điều lệ hợp tác xã trên cơ sở mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ (theo Nghị định số 193/NĐ-CP ngày 21/11/2013 về việc ban hành mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ HTX).

Nhiệm vụ 4.  Xây dựng dự thảo phương án Tổ chức quản lý và Sản xuất kinh doanh-dịch vụ của HTX, Liên hiệp HTX. 

 • (Phần này do Phòng kinh tế (hoặc Tài chính – Kế hoạch, Sở Kế hoạch- đầu tư  huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn cụ thể).
 • Nhiệm vụ 5. Xác lập danh sách những người có nhu cầu tham gia Hợp tác xã, Liên hiệp HTX.
 • Lập biểu (theo mẫu 3) xác định danh sách những người tham gia HTX với mức góp vốn cụ thể của từng người
 • Nhiệm vụ 6. Lấy ý kiến đóng góp của những người sẽ là xã viên về dự thảo Điều lệ Hợp tác xã và dự thảo phương án Tổ chức quản lý và Sản xuất kinh doanh-dịch vụ của HTX.

Bước 3: Tổ chức hội nghị thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

1. Hội nghị thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do sáng lập viên tổ chức theo quy định của Luật này.

Thành phần tham gia hội nghị thành lập hợp tác xã bao gồm sáng lập viên là cá nhân, người đại diện hợp pháp của sáng lập viên; người đại diện hợp pháp của hộ gia đình, pháp nhân và cá nhân khác có nguyện vọng gia nhập hợp tác xã.

Thành phần tham gia hội nghị thành lập liên hiệp hợp tác xã bao gồm người đại diện hợp pháp của sáng lập viên và của các hợp tác xã có nguyện vọng gia nhập liên hiệp hợp tác xã.

2. Hội nghị thảo luận về dự thảo điều lệ, phương án sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và dự kiến danh sách thành viên, hợp tác xã thành viên.

3. Hội nghị thông qua điều lệ. Những người tán thành điều lệ và đủ điều kiện theo quy định tại Điều 13 của Luật này thì trở thành thành viên, hợp tác xã thành viên. Các thành viên, hợp tác xã thành viên tiếp tục thảo luận và quyết định các nội dung sau đây:

a) Phương án sản xuất, kinh doanh;

b) Bầu hội đồng quản trị và chủ tịch hội đồng quản trị; quyết định việc lựa chọn giám đốc (tổng giám đốc) trong số thành viên, đại diện hợp pháp của hợp tác xã thành viên hoặc thuê giám đốc (tổng giám đốc);

c) Bầu ban kiểm soát, trưởng ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;

d) Các nội dung khác có liên quan đến việc thành lập và tổ chức, hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

4. Nghị quyết của hội nghị thành lập về những nội dung quy định tại khoản 3 Điều này phải được biểu quyết thông qua theo nguyên tắc đa số.

Bước 4: Đăng ký kinh doanh

Sau Đại hội, Chủ nhiệm (người đại diện theo pháp luật) Hợp tác xã, Liên hiệp  HTX xúc tiến thực hiện các thủ tục để đăng ký kinh doanh.

1. Hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bao gồm:

a) Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

b) Điều lệ;

c) Phương án sản xuất, kinh doanh;

d) Danh sách thành viên, hợp tác xã thành viên; danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;

đ) Nghị quyết hội nghị thành lập.

2. Người đại diện hợp pháp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải kê khai đầy đủ, trung thực và chính xác các nội dung quy định tại khoản 2 Điều này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai.

3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này, trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Chính phủ quy định cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký; trình tự, thủ tục cấp và nội dung của giấy chứng nhận đăng ký

.
.
.
.
Contact Me on Zalo