Mẫu phục lục hợp đồng điều chỉnh thuế giá trị gia tăng 2023

Ngày 30/06/2023, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 44/2023/NĐ-CP về việc giảm thuế suất từ 10% xuống 8%, Hợp đồng ký đầu năm 2023, phần thuế suất ghi trên hợp đồng là 10%. Đến ngày 01/07/2023 thì làm phụ lục hợp đồng điều chỉnh giảm thuế suất từ 10% xuống còn 8%. Sau đây cùng tham khảo mẫu phục lục hợp đồng điều chỉnh thuế Giá trị gia tăng (VAT)

Mẫu phục lục hợp đồng điều chỉnh thuế giá trị gia tăng 2023
Mẫu phục lục hợp đồng điều chỉnh thuế giá trị gia tăng 2023

Phục lục hợp đồng là gì?

Theo Khoản 1 Điều 403 Bộ luật dân sự năm 2015 thì:
Hợp đồng có thể có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.

Nội dung phục lục hợp đồng

Theo quy định tại Điều 403 Bộ luật dân sự 2015 thì:
Trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.

Đối tượng áp dụng mẫu phục lục hợp đồng giảm thuế giá trị gia tăng ( VAT)

  • Hàng hóa dịch vụ được giảm thuế GTGT theo Nghị Định 44/2023/NĐ-CP
  • Áp dụng cho các loại hàng hóa, dịch vụ có thời gian thực hiện kéo dài như: xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị, dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp,…

Mẫu phục lục hợp đồng giảm thuế VAT năm 2023

Hợp đồng ký đầu năm 2023, phần thuế suất ghi trên hợp đồng là 10%. Đến ngày 01/07/2023 thì làm phụ lục hợp đồng điều chỉnh giảm thuế suất từ 10% xuống còn 8%. Sau đây là mẫu phục lục hợp đồng điểu chỉnh thuế VAT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—o0o—

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

Số:…./PLHĐ
(Của Hợp đồng số …/HĐKT, ngày…/…/…)

  • Căn cứ Hợp đồng số … /HĐKT, ngày…/… /…. được ký giữa CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TIN HỌC HTTP và ………………………………………
  • Căn cứ Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV;
  • căn cứ Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/06/2023 về việc quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị Quyết 101/2023/QH15 ngày 24/06/2023 của Quốc Hội

Hôm nay, ngày      tháng        năm                , tại:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . hai bên chúng tôi gồm :

BÊN A (BÊN BÁN) :     CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TIN HỌC HTTP

Địa chỉ             : Building HTTP Lô N1.8 – 27 Shophouse Mỹ An – KĐT An Phú Sinh – TP Quảng Ngãi

Tài khoản số    :

Mã số thuế       :

Điện thoại        : 093 561 3593                                                  Fax:

Website           : www.ketoanhttp.com         Email: hotrokhachhang.http@gmail.com              

Đại diện           : Ông/bà …………                               Chức vụ :  Giám Đốc

BÊN B (BÊN MUA) :   ______________________________________________________

Địa chỉ            :____________________________________________________

Mã số thuế       : _________________________________________________________

Điện thoại :      ______________              Fax  :   __________________________

Mã số thuế:     ______________________________________________________

Điện thoại        :                                                  Fax:

Đại diện :       _____________________ ,  Chức vụ   :

Hai bên nhất trí ký kết phụ lục hợp đồng để điều chỉnh % Thuế Giá trị gia tăng (GTGT) tại Khoản … Điều …. của Hợp Đồng số …. /HĐKT, ngày …. /…/…. như sau :

  1. Sau khi tra cứu thông tin sản phẩm theo Phụ lục I, Phục lục II, Phục lục III của Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 06 năm 2023 của Chính Phủ thì thuế GTGT của mặt hàng bên A cung cấp cho bên B thuộc diện được giảm 2%. Vậy Thuế GTGT sau khi được giảm là 8%.
  2. Phụ lục Hợp Đồng này là bộ phận không thể tách rời của Hợp đồng số …. /HĐKT, ngày…/…./ ….. Những điều khoản khác của Hợp đồng số …. /HĐKT ngày…/…/… không qui định trong Phụ lục Hợp đồng này vẫn giữ nguyên giá trị thực hiện đến hết ngày 31/12/2023.
  3. Phụ lục Hợp đồng có giá trị kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2023 và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau để đính kèm Hợp Đồng số …./HĐKT ngày …/…/…. Bên A giữ 02 bản, bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

.
.
.
.
Contact Me on Zalo