Các trường hợp hủy hóa đơn có mã của Cơ quan Thuế

Theo thông tư 78/2021/TT-BTC triển khai hóa đơn điện tử có quy định về cách thức xử lý đối với hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót. Tương tự như hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011/TT-BTC, thì việc xuất hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế cũng có những sai sót phổ biến như: sai tên công ty, địa chỉ, mã số thuế….Sau đây cùng đại Lý Thuế HTTP hướng dẫn chi tiết về cách xử lý hủy hóa đơn có mã của cơ quan thuế.

Các trường hợp hủy hóa đơn có mã của Cơ quan Thuế
Các trường hợp hủy hóa đơn có mã của Cơ quan Thuế

Các trường hợp hủy hóa đơn có mã của Cơ quan Thuế

Trường hợp 1: Hóa đơn điện tử đã được cấp mã nhưng người bán chưa gửi cho người mua.

Bên bán thực hiện thông báo cho cơ quan thuế theo Mẫu 04/SS-HDDT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử có sai sót.

Bên bán lập hóa đơn điện tử mới, ký số gửi cơ quan thuế để được cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua. Cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế.

Bên bán gửi lại hóa đơn điện tử thay thế đã được cấp mã cho người mua.

Trường hợp 2: Người bán lập hóa đơn gửi bên mua khi thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ sau đó có phát sinh việc hủy hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ.

Trường hợp này người bán thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã lập bằng cách thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn theo Mẫu số 04/SS-HDDT

Sau khi thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn, đơn vị đồng thời hủy hóa đơn điện tử trên phần mềm.

Trường hợp 3: Hóa đơn điện tử được phát hiện sai sót sau khi đã gửi cho người mua (sai sót về tên, địa chỉ của người mua)

Người bán thông báo cho người mua về việc hóa đơn điện tử đã lập có sai sót, người bán không phải lập lại hóa đơn điện tử

Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu 04/SS-HDDT

Người bán gửi cho người mua kết quả của thông báo đã gửi cho cơ quan thuế về sai sót

Trường hợp 4: Hóa đơn điện tử được phát hiện sai sót sau khi đã gửi cho người mua (sai sót các nội dung quan trọng như mã số thuế, tiền thuế, thành tiền, tổng tiền, hàng hóa dịch vụ…)

Người bán và người mua có thể thỏa thuận chọn 1 trong 2 cách xử lý như sau:

– Cách 1: Người bán lập hóa đơn điều chỉnh hóa đơn sai sót. Ở cách này người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận điều chỉnh sai sót (nội dung văn bản điều chỉnh cần ghi rõ nội dung sai sót trước và sau khi điều chỉnh), sau khi người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót. Hóa đơn điện tử điều chỉnh có dòng chữ “điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số…ký hiệu…số hóa đơn…ngày…tháng…năm”.

– Cách 2: Kế toán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót. Đối với trường hợp này thì người bán và người mua lập văn bản thoả thuận hủy hóa đơn sai sót (nội dung ghi rõ sai sót), sau đó người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập sai sót. Hóa đơn mới sẽ có dòng chữ” Thay thế cho hóa đơn hóa đơn Mẫu số…ký hiệu…số hóa đơn…ngày…tháng…năm”

Sau khi thông báo cho cơ quan thuế về hóa đơn đã được cấp mã có sai sót bằng mẫu 04/SS-HDDT. Cơ quan thuế sẽ tiến hành hủy hóa đơn đã được cấp mã sai sót.

+ Người bán lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế gửi cơ quan thuế để được cấp mã hóa đơn

+ Người bán gửi hóa đơn điện tử vừa lập cho người mua.

Xem thêm: Các bước chuyển hóa đơn điện tử theo thông tư 78 và nghị định 123

.
.
.
.
Contact Me on Zalo