Bỏ quy định khai thuế GTGT phải nộp đối với bán hàng vãng lai ngoại tỉnh

Từ ngày 1/1/2022, Thông tư số 80/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành, bãi bỏ các thông tư số 156/2013/TT-BTC, 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế GTGT; 31/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC…

Trong đó, liên quan đến thuế GTGT đối với hoạt động bán hàng vãng lai ngoại tỉnh, Thông tư 80 bỏ quy định khai thuế GTGT phải nộp đối với hoạt động bán hàng vãng lai ngoại tỉnh, nhưng không thành lập đơn vị trực thuộc tại tỉnh khác với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính.

Trước đây, theo quy định tại Điểm e Khoản 1 và Khoản 6 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung thì người nộp thuế có hoạt động bán hàng tại tỉnh khác với nơi đóng trụ sở chính nhưng không thành lập đơn vị trực thuộc tại tỉnh đó thì phải nộp hồ sơ khai thuế GTGT và nộp tiền cho địa phương nơi có hoạt động bán hàng vãng lai ngoại tỉnh.

Cùng với quy định mới này, Thông tư 80 cũng bỏ tiêu thức phân bổ thuế GTGT phải nộp của cơ sở sản xuất là đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh khác tỉnh với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính trong trường hợp cơ sở sản xuất điều chuyển thành phẩm hoặc bán thành phẩm cho đơn vị khác trong nội bộ để bán ra là doanh thu của sản phẩm cùng loại tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất để thống nhất thực hiện.

Đồng thời, sửa đổi quy định đơn vị phụ thuộc khác tỉnh với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính phải khai thuế GTGT riêng và nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý đơn vị phụ thuộc là đơn vị phụ thuộc trực tiếp bán hàng, sử dụng hoá đơn do đơn vị phụ thuộc đăng ký hoặc do người nộp thuế đăng ký với cơ quan thuế quản lý đơn vị phụ thuộc, theo dõi hạch toán đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu ra, đầu vào.

Trong khi đó, Thông tư số 156 trước đây quy định, các đơn vị trực thuộc khác tỉnh với nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính phải nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc (trừ đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế).

.
.
.
.
Contact Me on Zalo