7 thông tư về quản lý Thuế hết hiệu lực từ ngày 1/1/2022

Pháp luật về quản lý thuế hiện hành đang được điều chỉnh bởi Luật quản lý Thuế 2019 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Ngày 29/9/2021, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Sau đây ĐẠI LÝ THUẾ HTTP xin tổng hợp 7 thông tư về quản lý Thuế hết hiệu lực từ ngày 1/1/2022.

7 thông tư về quản lý Thuế hết hiệu lực từ ngày 1/1/2022

STTSố văn bảnNội dung
1Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013Hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013.
2Thông tư 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016Hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.
3Thông tư 31/2017/TT-BTC ngày 18/4/2017Sửa đổi Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng.
4Thông tư 208/2015/TT-BTC ngày 28/12/2015Về hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn.
5Thông tư 71/2010/TT-BTC ngày 07/5/2010Hướng dẫn ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên hóa đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường.
6Thông tư 06/2017/TT-BTC ngày 20/1/2017Sửa đổi khoản 1 Điều 34a Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.
7Thông tư 79/2017/TT-BTC ngày 01/8/2017Về sửa đổi tiết b1 Điểm b Khoản 4 Điều 48 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.
.
.
.
.
Contact Me on Zalo