Tỷ lệ đóng bảo hiểm từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến 30 tháng 6 năm 2022

Căn cứ vào Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 07 năm 2021, Để hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp Chính phủ đã điều chỉnh tỷ lệ đóng bảo hiểm kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2021 đến ngày 30 tháng 06 năm 2022 như sau:

Tỷ lệ đóng bảo hiểm từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến 30 tháng 6 năm 2022
Tỷ lệ đóng bảo hiểm từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến 30 tháng 6 năm 2022

1. Đối với người lao động Việt Nam ( 31.5% x  quỹ tiền lương đóng bảo hiểm)

1.1 Người lao động ( Nhân viên lao động) : tỷ lệ đóng tổng cộng là 10.5% cụ thể như sau:

1.1.1 Bảo hiểm xã hội: tỷ lệ đóng là 8% trong đó ( Hưu trí  8%, Ốm đau thai sản 0%, Tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp 0%)
1.1.2 Bảo hiểm y tế: tỷ lệ đóng là 1.5%
1.1.3 Bảo hiểm thất nghiệp: tỷ lệ đóng là 1%

1.2 Người sử dụng lao động ( Doanh nghiệp và các tổ chức sử dụng lao động): tỷ lệ đóng tổng cộng là 21% cụ thể như sau:

1.2.1 Bảo hiểm xã hội: tỷ lệ đóng là 17% trong đó ( Hưu trí  14%, Ốm đau thai sản 3%, Tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp 0%)
1.1.2 Bảo hiểm y tế: tỷ lệ đóng là 3%
1.1.3 Bảo hiểm thất nghiệp: tỷ lệ đóng là 1%

2. Đối với người lao động Người nước ngoài ( 7.5% x Quỹ tiền lương đóng bảo hiểm)

2.1 Người lao động ( Nhân viên lao động) : tỷ lệ đóng tổng cộng là 1.5% cụ thể như sau:

2.1.1 Bảo hiểm xã hội: tỷ lệ đóng là 0%
2.1.2 Bảo hiểm y tế: tỷ lệ đóng là 1.5%
2.1.3 Bảo hiểm thất nghiệp: tỷ lệ đóng là 0%

2.2 Người sử dụng lao động ( Doanh nghiệp và các tổ chức sử dụng lao động): tỷ lệ đóng tổng cộng là 6% cụ thể như sau:

2.2.1 Bảo hiểm xã hội: tỷ lệ đóng là 3% trong đó ( Hưu trí  0%, Ốm đau thai sản 3%, Tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp 0%)
2.1.2 Bảo hiểm y tế: tỷ lệ đóng là 3%
2.1.3 Bảo hiểm thất nghiệp: tỷ lệ đóng là 0%
Căn cứ pháp lý: Nghị định số 58/2020/NĐ-CP, Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg
.
.
.
.
Contact Me on Zalo