Tổng hợp các văn bản pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

I. Các văn bản luật do Quốc hội ban hành

1. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12
2. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13
3. Nghị quyết số 116/2020/QH14

II. Các Nghị định do Chính Phủ ban hành

1. Nghị định số 124/2008/NĐ-CP
2. Nghị định số 122/2011/NĐ-CP
3. Nghị định số 92/2013/NĐ-CP
4. Nghị định số 218/2013/NĐ-CP
5. Nghị định số 91/2014/NĐ-CP
6. Nghị định số 12/2015/NĐ-CP
7. Nghị định số 20/2017/NĐ-CP
8. Nghị định số 41/2020/NĐ-CP
9. Nghị định số 68/2020/NĐ-CP
10. Nghị định số 114/2020/ND-CP
11. Nghị định số 132/2020/NĐ-CP

III. Các Thông tư do Bộ Tài Chính ban hành

1. Thông tư số 45/2013/TT-BTC
2. Thông tư số 78/2014/TT-BTC
3. Thông tư số 119/2014/TT-BTC
4. Thông tư số 151/2014/TT-BTC
5. Thông tư số 96/2015/TT-BTC
6. Thông tư số 147/2016/TT-BTC
7. Thông tư số 28/2017/TT-BTC
8. Thông tư số 41/2017/TT-BTC
.
.
.
.
Contact Me on Zalo