Tổng hợp 17 văn bản thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán cần nắm rõ

Dưới đây, bài viết sẽ tổng hợp 17 văn bản về thuế thu nhập doanh nghiệp giúp kế toán các doanh nghiệp nắm rõ được các quy định và tránh các sai phạm khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

17 văn bản thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

1. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008.
2. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi 2013.
3. Luật sửa đổi, bổ sung các Luật về thuế năm 2014.
4. Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
5. Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định về thuế.
6. Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.
7. Nghị định 146/2017/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 100/2016/NĐ-CP và 12/2015/NĐ-CP.
8. Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
9. Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP.
10. Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP (trong đó có quy định về thời hạn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và khai thuế).
11. Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 78/2014/TT-BTC,…
12. Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định về thuế.
13. Thông tư 150/2010/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí.
14. Thông tư 55/2010/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Đài Truyền hình Việt Nam và các Đài Truyền hình, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
* Văn bản hợp nhất về thuế thu nhập doanh nghiệp
1. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
2. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
3. Văn bản hợp nhất 66/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định chi tết một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.
Lưu ý: Văn bản hợp nhất chỉ có mục đích nhằm giúp người đọc dễ sử dụng mà không cần tra cứu văn bản gốc, văn bản sửa đổi, bổ sung, văn bản hợp nhất sẽ không được sử dụng khi viện dẫn căn cứ pháp luật.
.
.
.
.
Contact Me on Zalo