Cách tính tỷ lệ chi trả cổ tức trong doanh nghiệp

Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác. Từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính, vậy cách tỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức trong doanh nghiệp tính như thế nào? sau đây cùng ĐẠI LÝ HTTP tìm hiểu cụ thể qua bài viết sau:

Cách tính tỷ lệ chi trả cổ tức trong doanh nghiệp
Cách tính tỷ lệ chi trả cổ tức trong doanh nghiệp

Bao gồm các hình thức chi trả cổ tức như sau:

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam. Và có thể được chi trả bằng séc, chuyển khoản. Hoặc lệnh trả tiền gửi bằng bưu điện đến địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của cổ đông.

Trả cổ tức bằng cổ phần

Khi công ty có nhu cầu giữ lại lợi nhuận để đầu tư phát triển. Họ có thể sử dụng cổ phiếu được phép phát hành hay cổ phiếu quỹ (nếu có) để trả cổ tức. Khoản cổ tức cho mỗi cổ phiếu theo cách trả này là phần cổ phần thay cho khoản tiền.

Lưu ý:

Trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phần. Công ty không phải làm thủ tục chào bán cổ phần theo quy định tại các điều 123, 124 và 125 của Luật doanh nghiệp 2020. Công ty phải đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng. Với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ tức trong thời hạn 10 ngày. Kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán cổ tức.

Trả bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty

Hình thức này ít phổ biến hơn hai hình thức trên. Tuy nhiên tuỳ theo Điều lệ của mỗi công ty mà có thêm hình thức chi trả cổ tức này.

Tỷ lệ chi trả cổ tức là tỉ lệ của tổng số tiền cổ tức chi trả cho các cổ đông trên thu nhập ròng của công ty. Đó là phần trăm thu nhập trả cho cổ đông dưới dạng cổ tức. Số tiền không được trả cho các cổ đông được công ty giữ lại để trả nợ. Hoặc tái đầu tư vào các hoạt động cốt lõi.

Tỷ lệ chi trả cổ tức cho thấy một công ty trả bao nhiêu tiền cho các cổ đông so với số tiền họ đang giữ. Để tái đầu tư tăng trưởng, trả nợ hoặc thêm vào lợi nhuận giữ lại.

Công thức tính tỷ lệ chi trả cổ tức là gì:

Tỷ lệ chi trả cổ tức = Cổ tức hàng năm trên mỗi cổ phiếu / Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu = Cổ tức / Thu nhập ròng

Ngoài ra, tỷ lệ chi trả cổ tức cũng được tính như sau:

Tỷ lệ chi trả cổ tức = 1 – Tỷ lệ lợi nhuận giữ lại

Theo điểm b khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị có quyền kiến nghị mức cổ tức được trả.

Căn cứ khoản 4 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020. Quy trình công ty chi trả cổ tức cho cổ đông như sau:

Bước 1:

HĐQT kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức.

Bước 2:

ĐHĐCĐ tiến hành cuộc họp thường niên để xem xét phương án trả cổ tức. Quyết định mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại.

Bước 3:

Sau khi ấn định thời gian trả cổ tức, HĐQT lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức. Xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn. Và hình thức trả chậm nhất là 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức.

Bước 4: Gửi thông báo về việc trả cổ tức tới các cổ đông.

Thông báo về trả cổ tức được gửi để bảo đảm đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông. Chậm nhất là 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức.

Bước 5: Chi trả cổ tức.

Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng. Kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Lưu ý:

– Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông. Và thời điểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ công ty.

– Nếu chi trả cổ tức bằng cổ phần. Công ty không phải làm thủ tục chào bán cổ phần. Tuy nhiên, công ty phải đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá các cổ phần. Dùng để chi trả cổ tức trong thời hạn 10 ngày. Kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán cổ tức.

Vừa rồi là chia sẻ về cổ tức là gì và cách tính tỷ lệ chi trả cổ tức của công ty. Quý doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn các vấn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn: 093 561 3593

.
.
.
.
Contact Me on Zalo