Thông tư số 80/2021/TT-BTC

Thông tư số 80/2021/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Mẫu biểu hồ sơ khai thuế quy định tại Thông tư này được áp dụng đối với các kỳ tính thuế bắt đầu từ ngày 01/01/2022 trở đi. Đối với khai quyết toán thuế của kỳ tính thuế năm 2021 cũng được áp dụng theo mẫu biểu hồ sơ quy định tại Thông tư này.

Thông tư này bãi bỏ: Thông tư số 156/2013/TT-BTC; Thông tư số 99/2016/TT-BTC; Thông tư số 31/2017/TT-BTC; Thông tư số 208/2015/TT-BTC; Thông tư số 71/2010/TT-BTC; Thông tư số 06/2017/TT-BTC; Thông tư số 79/2017/TT-BTC.

Tải Thông tư số 80/2021/TT-BTC

.
.
.
.
Contact Me on Zalo