Thông tin về chính sách Giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2020 theo Nghị Quyết 116/2020/NQ-CP

Ngày 19/6/2020, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 116/2020/QH14: Về giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, HTX, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác như sau:

Thông tin về chính sách Giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2020 theo Nghị Quyết 116/2020/NQ-CP
Thông tin về chính sách Giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2020 theo Nghị Quyết 116/2020/NQ-CP

– Giảm 30% số thuế TNDN  phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

– Doanh nghiệp căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 116/2020/QH14  để tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế TNDN theo quý và quyết toán thuế TNDN năm 2020.

Đối tượng áp dụng:

Nghị quyết này áp dụng đối với người nộp thuế TNDN là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật Thuế TNDN (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm:

– Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

– Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã;

– Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

– Tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.

Tải Nghị quyết số 116/2020/QH14: Về giảm 30% số thuế TNDN

.
.
.
.
Contact Me on Zalo