Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp

Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp

Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm của doanh nghiệpThời hạn nộp báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp được quy định tại

Thông tư 200:

  • Thông tư số 200/2014/TT-BTC
  • Áp dụng cho mọi doanh nghiệp

Thời hạn nộp BCTC năm TT200 quy định tại điều 109 TT200

1. Đối với doanh nghiệp nhà nước
– Đơn vị kế toán phải nộp BCTC năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; Đối với công ty mẹ, Tổng công
ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày;
– Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp BCTC năm cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ,
Tổng công ty quy định.
2. Đối với các loại doanh nghiệp khác
a) Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp BCTC năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc
kỳ kế toán năm; đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp
BCTC năm chậm nhất là 90 ngày;
b) Đơn vị kế toán trực thuộc nộp BCTC năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định.

Nơi nhận BCTC của doanh nghiệp

Nơi nhận báo cáo

CÁC LOẠI DOANH NGHIỆ

Kỳ lập báo cáo

Cơ quan tài chính

Cơ quan Thuế

Cơ quan Thống kê

DN cấp trên

Cơ quan đăng ký kinh doanh

1. Doanh nghiệp Nhà nước

Quý, Năm

x

x

x

x

x

2. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Năm

x

x

x

x

x

3. Các loại doanh nghiệp khác

Năm

x

x

x

x

Thông tư 133:

  • Thông tư số 133/2016/TT-BTC
  • Áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thời hạn nộp BCTC năm TT133 quy định tại khoản 1 điều 80

Tất cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa phải lập và gửi BCTC năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính cho các cơ quan có liên quan theo quy định.

Nơi nộp BCTC năm quy định tại khoản 2 điều 80

✓ Cơ quan thuế
✓ Cơ quan đăng ký kinh doanh
✓ Cơ quan Thống kê
✓ Các doanh nghiệp có trụ sở nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao còn phải nộp BCTC
năm cho Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao nếu được yêu cầu.

Thông tư 132:

  • Thông tư số 132/2018/TT-BTC
  • Áp dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Thời hạn nộp BCTC năm TT132 quy định tại khoản 2 điều 14

BCTC và các phụ biểu BCTC của doanh nghiệp siêu nhỏ phải được gửi chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Nơi nộp BCTC năm quy định tại khoản 2 điều 14

✓ Cơ quan thuế
✓ Cơ quan đăng ký kinh doanh

Luật Quản Lý Thuế 2019

  • Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14
  • Áp dụng với người nộp thuế

Thời hạn người nộp thuế nộp BCTC năm cho cơ quan thuế (kèm theo hồ sơ khai quyết toán thuế năm) chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
(Tức là ngày 31.03 hàng năm trong trường hợp năm tài chính trùng với năm dương lịch)

Xem thêm: Dịch vụ làm báo cáo tài chính

.
.
.
.
Contact Me on Zalo