Quy định mới về hợp đồng xây dựng từ ngày 01.04.2021

Ngày 01.04.2021 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số ??/????/NĐ-CP (“NĐ 50”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP (“NĐ 37”) ngày 22.04.2015 của Chính phủ quy định chi tiết về Hợp đồng xây dựng (“HĐXD”). Chúng tôi xin tóm tắt một số điểm mới đáng chú ý của NĐ 50 như dưới đây:

Quy định mới về hợp đồng xây dựng từ ngày 01.04.2021
Quy định mới về hợp đồng xây dựng từ ngày 01.04.2021

Quy định mới về hợp đồng xây dựng từ ngày 01.04.2021

1. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG.
Quy định lại phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng theo đúng tinh thần các các Luật Đầu tư công, Luật đầu tư, Luật Xây dựng sửa đổi… bằng cách chuyển hóa là các thuật ngữ truyền thống sang các thuật ngữ mới như: “vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công”; “dự án PPP”; “đối tác công tư” …
Từ đó, cho thấy hệ quy chiếu để xác định phạm vi áp dụng sẽ là “nguồn vốn”, việc điều chỉnh này cùng với các Nghị định số 06/2021/NĐ-CP; 10/2021/NĐ-CP và 15/2021/NĐ-CP sẽ tạo một bộ khung đồng bộ đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công.
2. KHÁI NIỆM LẠI VÀ ĐỊNH LƯỢNG LẠI VỀ LOẠI “HỢP ĐỒNG CUNG CẤP THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ” THÀNH “HỢP ĐỒNG MUA SẮM VẬT TƯ, THIẾT BỊ”
Từ đó, sẽ khái niệm lại các loại hợp đồng EP (Hợp đồng thiết kế và mua sắm vật tư, thiết bị), hợp đồng PC (Hợp đồng mua sắm vật tư, thiết bị và thi công xây dựng công trình), Hợp đồng thiết kế – mua sắm vật tư, thiết bị – thi công xây dựng công trình (EPC).
Riêng đối với hợp đồng EPC, NĐ 50 quy định thêm một số vấn đề mà lâu nay, các CĐT phải làm văn bản gửi Bộ Xây dựng để xin hướng dẫn áp dụng:
? Hợp đồng EPC được ưu tiên áp dụng đối với dự án phức tạp, có yêu cầu kỹ thuật, công nghệ cao và phải tuân thủ chặt chẽ tính đồng bộ, thống nhất từ khâu thiết kế đến khâu cung cấp thiết bị, thi công, đào tạo chuyển giao công nghệ.
? Trước khi quyết định áp dụng loại hợp đồng EPC, người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức đánh giá các yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ, rút ngắn thời gian thực hiện của dự án, tính đồng bộ từ khâu thiết kế, cung cấp thiết bị, thi công xây dựng công trình đến khâu đào tạo vận hành, chuyển giao công trình để đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của dự án được phê duyệt và đảm bảo tính khả thi của việc áp dụng hợp đồng EPC so với các loại hợp đồng khác.
Bên cạnh đó, quy định về Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng, quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng, nghĩa vụ của bên giao thầu/bên nhận thầu EPC cũng sẽ quy định rõ hơn về EPC.
3. QUY ĐỊNH LOẠI HỢP ĐỒNG MỚI – “HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG ĐƠN GIẢN, QUY MÔ NHỎ”
HĐXD đơn giản, quy mô nhỏ là HĐXD để thực hiện các gói thầu và có giá trị không vượt quá hạn mức của gói thầu quy mô nhỏ theo quy định của pháp luật về đấu thầu (Gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng), đồng thời nội dung công việc thuộc phạm vi của hợp đồng có tính chất kỹ thuật đơn giản, dễ thực hiện.
Trên tinh thần là đơn giản, quy mô nhỏ và giảm bớt thủ tục không cần thiết, NĐ 50 quy định rất mở về vấn đề tạm ứng, cụ thể:
? Việc tạm ứng hoặc không tạm ứng do bên giao thầu và bên nhận thầu xem xét, thống nhất theo đề nghị của bên nhận thầu.
? Chủ đầu tư xem xét, quyết định việc thực hiện bảo lãnh tạm ứng hợp đồng đảm bảo phù hợp với tính chất công việc của hợp đồng.
Đây là một điểm rất mới, giao quyền chủ động cho các bên khi thực hiện hợp đồng này và chắc chắn sẽ được Bộ Xây dựng quy định cụ thể về biểu mẫu, nội dung trong các Thông tư hướng dẫn sắp tới.
4. THEO HÌNH THỨC GIÁ HỢP ĐỒNG, NĐ 50 BỔ SUNG 02 LOẠI “HỢP ĐỒNG THEO CHI PHÍ CỘNG PHÍ” VÀ “HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG KHÁC”
02 loại hợp đồng này trước đây đã được quy định tại điều 140 của Luật Xây dựng 2014, tuy nhiên trên NĐ 37 lại không đề cập, cho nên có thể hiểu NĐ 50 đang khắc phục sự thiếu sót của NĐ 37, đưa vào phân loại và tạo tiền đề pháp lý quy định giá HĐXD và các điều kiện áp dụng trong các Thông tư hướng dẫn sau này.
d
5. NHIỀU QUY ĐỊNH MỚI VỀ NGUYÊN TẮC ĐIỀU CHỈNH HĐXD
So với NĐ 37, NĐ 50 đã có nhiều sửa đổi, bổ sung về nguyên tắc điều chỉnh HĐXD như:
“1. Việc điều chỉnh HĐXD chỉ được áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng bao gồm cả thời gian được gia hạn thực hiện hợp đồng theo quy định của pháp luật.
2. Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá hợp đồng chỉ được điều chỉnh trong các trường hợp quy định tại điểm b, c, d khoản 2 Điều 143 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.
3. Đối với hợp đồng trọn gói, chỉ được điều chỉnh hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ sung ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký (đối với hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng cung cấp thiết bị là nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế, yêu cầu của hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu; đối với hợp đồng tư vấn là nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện) và trường hợp bất khả kháng quy định tại điểm b, c, d khoản 2 Điều 143 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.
4. Giá hợp đồng sau điều chỉnh không làm vượt giá gói thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt (bao gồm cả chi phí dự phòng cho gói thầu đó) thì chủ đầu tư được quyền quyết định điều chỉnh; trường hợp vượt giá gói thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt thì phải được chấp thuận chủ trương điều chỉnh giá hợp đồng của người có thẩm quyền quyết định đầu tư chấp thuận trước hoặc Bộ trưởng bộ quản lý ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi được giao đối với các dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư trước khi thực hiện điều chỉnh và phải đảm bảo đủ vốn để thanh toán cho bên nhận thầu theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng. Việc điều chỉnh dự toán xây dựng, dự toán gói thầu, giá gói thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và pháp luật về đấu thầu.’
6. QUAN ĐIỂM MỚI VÀ KHÁC BIỆT VỀ ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG & ĐIỀU CHỈNH GIÁ HỢP ĐỒNG
Khoản 11 Điều 1 NĐ 50 sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 35 NĐ 37 quy định rõ hơn cho nội dung điều chỉnh khi có thay đổi chính sách: “… Trường hợp khi Nhà nước thay đổi chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện HĐXD, thì việc điều chỉnh hợp đồng chỉ được áp dụng cho phần công việc bị ảnh hưởng của sự thay đổi chính sách đó và việc điều chỉnh thực hiện theo quy định của cơ quan ban hành, hướng dẫn thực hiện chính sách”.
Quy định này khá rộng, có thể dẫn đến nhiều nội dung vướng mắc, gây tranh cãi khi áp dụng vào thực tế. Vì vậy, có thể sắp tới đây Bộ Xây dựng sẽ có Thông tư hướng dẫn chi tiết, cụ thể về việc điều chỉnh này.
Bên cạnh các quy định về phương pháp điều chỉnh giá các loại hợp đồng (hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh) trong thực tế công tác quyết toán hợp đồng cũng như quyết toán dự án hoàn thành còn gặp nhiều tình huống vướng mắc, khó phân định, gây tranh cãi và mất nhiều thời gian so với các quy định cũ. Thông tư số 07/2016/TT-BXD chắc chắn sẽ phải sửa đổi, do nhiều điểm mới nêu trên và dưới đây.
ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ VÀ GIÁ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
NĐ 50 sửa đổi, bổ sung NĐ 37 về điều này như sau:
“b) Trường hợp khối lượng công việc thực tế thực hiện tăng hoặc giảm lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng, đồng thời làm thay đổi trên 0,25% giá trị hợp đồng và trên 1% đơn giá của công việc đó hoặc khối lượng phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng thì các bên thống nhất xác định đơn giá mới theo nguyên tắc đã thỏa thuận trong hợp đồng về đơn giá cho các khối lượng này để thanh toán.
Trường hợp khối lượng công việc thực tế thực hiện tăng lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng, đơn giá mới chỉ được áp dụng cho phần khối lượng thực tế thực hiện vượt quá 120% khối lượng ghi trong hợp đồng.
Trường hợp khối lượng công việc thực tế thực hiện giảm lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng ghi trong hợp đồng, đơn giá mới được áp dụng cho toàn bộ khối lượng công việc thực tế hoàn thành được nghiệm thu.“
NĐ 50 có hiệu lực kể từ ngày ký 01.04.2021.
.
.
.
.
Contact Me on Zalo