Nghị định số 145/2020/NĐ-CP

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

– Quản lý lao động theo khoản 3 Điều 12.

– Hợp đồng lao động theo khoản 4 Điều 21; điểm d khoản 1 Điều 35, điểm d khoản 2 Điều 36; khoản 4 Điều 46; khoản 4 Điều 47; khoản 3 Điều 51.

– Cho thuê lại lao động theo khoản 2 Điều 54.

– Tổ chức đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo khoản 4 Điều 63.
– Tiền lương theo khoản 3 Điều 92; khoản 3 Điều 96; khoản 4 Điều 98.

– Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo khoản 1 Điều 107, khoản 7 Điều 113, Điều 116.

– Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất theo khoản 1 Điều 118; khoản 6 Điều 122; khoản 2 Điều 130; Điều 131.

– Lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới theo khoản 6 Điều 135.

– Lao động là người giúp việc gia đình theo khoản 2 Điều 161.

– Giải quyết tranh chấp lao động theo khoản 2 Điều 184; khoản 6 Điều 185; khoản 2 Điều 209; khoản 2 Điều 210.

Tải: Nghị định số 145/2020/NĐ-CP

.
.
.
.
Contact Me on Zalo