Ngành nghề môi giới bất động sản từ năm 2025

Ngành nghề môi giới bất động sản từ ngày 1/1/2025 tố chức, cá nhân môi giới cần biết và lưu ý, tổ chức cá nhân môi giới phải đáp ứng đủ điều kiện khi thực hiện các dịch vụ môi giới bất động sản theo đúng quy định Luật Kinh doanh bất động sản 2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025)

Ngành nghề môi giới bất động sản là gì ?

Môi giới bất động sản sẽ thực hiện các công việc như:

+ Cung cấp thông tin nhà đất, hỗ trợ các bên trong việc đàm phán, ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê,…. bất động sản.

+ Đại diện theo ủy quyền để thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản;…

Ngành nghề môi giới bất động sản từ năm 2025
Ngành nghề môi giới bất động sản từ năm 2025

Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản ?

– Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản 2023 và phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
+ Phải có quy chế hoạt động dịch vụ môi giới bất động sản;
+ Phải có cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động theo quy định của Chính phủ;
+ Có tối thiểu 01 cá nhân có chứng chỉ môi giới bất động sản;
+ Trước khi hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản gửi thông tin về doanh nghiệp đến cơ quan quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh nơi thành lập doanh nghiệp để được đăng tải trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2023.
– Cá nhân hành nghề môi giới bất động sản phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
+ Có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;
+ Phải hành nghề trong một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.

Nội dung môi giới bất động sản

– Tìm kiếm đối tác đáp ứng các điều kiện của khách hàng để tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng.

– Đại diện theo ủy quyền để thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

– Cung cấp thông tin, hỗ trợ cho các bên trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Thù lao, hoa hồng môi giới bất động sản

– Cá nhân hành nghề môi giới bất động sản được hưởng tiền thù lao, hoa hồng từ doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.

– Mức thù lao, hoa hồng môi giới bất động sản do cá nhân môi giới bất động sản và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản thỏa thuận. Mức thù lao môi giới bất động sản không phụ thuộc vào giá của giao dịch được môi giới bất động sản.

Quyền của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản

(1) Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản có các quyền sau đây:

– Thực hiện môi giới bất động sản theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2023;

– Yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp hồ sơ, thông tin bất động sản thực hiện giao dịch;

– Thu phí dịch vụ của khách hàng theo thỏa thuận của các bên;

– Từ chối môi giới bất động sản không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh;

– Yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan bồi thường thiệt hại do lỗi của họ gây ra;

– Quyền khác theo hợp đồng.

(2) Cá nhân hành nghề môi giới bất động sản có các quyền sau đây:

– Thực hiện môi giới bất động sản theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2023;

– Yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp hồ sơ, thông tin bất động sản thực hiện giao dịch;

– Từ chối môi giới bất động sản không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh;

– Yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan bồi thường thiệt hại do lỗi của họ gây ra;

– Hưởng thù lao, hoa hồng môi giới bất động sản theo quy định tại Điều 63 Luật Kinh doanh bất động sản 2023.

Nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản

(i) Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản có các nghĩa vụ sau đây:

– Cung cấp đầy đủ, trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản do mình môi giới và chịu trách nhiệm về hồ sơ, thông tin do mình cung cấp;

– Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức hành nghề môi giới bất động sản cho nhân viên môi giới bất động sản làm việc trong doanh nghiệp hằng năm;

– Thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước;

– Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

– Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Nghĩa vụ khác theo hợp đồng.

(ii) Cá nhân hành nghề môi giới bất động sản có các nghĩa vụ sau đây:

– Cung cấp đầy đủ, trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản do mình môi giới và chịu trách nhiệm về hồ sơ, thông tin do mình cung cấp;

– Thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước;

– Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

– Thực hiện quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản nơi cá nhân làm việc;

– Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức hành nghề môi giới bất động sản hằng năm.

Thành lập công ty môi giới bất động sản cần biết ?

Mã ngành nghề môi giới bất động sản

Mã ngành 6820 thuộc lĩnh vực tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Nhóm này gồm:
– Việc cung cấp các hoạt động kinh doanh bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng bao gồm các dịch vụ liên quan đến bất động sản như:

  • Hoạt động của các đại lý kinh doanh bất động sản và môi giới.
  • Trung gian trong việc mua, bán hoặc cho thuê bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng.
  • Quản lý bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng.
  • Dịch vụ định giá bất động sản.
  • Sàn giao dịch bất động sản.

Điều kiện về chứng chỉ hành nghề liên quan đến mã ngành kinh doanh bất động sản

Đối với ngành nghề môi giới bất động sản:

Sau khi công ty bổ sung xong ngành nghề muốn tiến hành hoạt động kinh doanh môi giới bất động sản phải đảm bảo trong công ty có 01 người có chứng chỉ môi giới bất động sản theo quy định tại Điều 61 Luật kinh doanh bất động sản 2023

Liên hệ dịch vụ tư vấn thành lập công ty bất động sản, môi giới bất động sản tại Quảng Ngãi: 093 5613593

.
.
.
.
Contact Me on Zalo