Mức xử phạt vi phạm về sổ sách kế toán

Không có sổ sách kế toán và báo cáo thuế đầy đủ đúng pháp luật thì DN phải đối mặt với mức truy thu thuế và k quyết toán thuế được và mức phạt rất cao theo đúng ngành nghề mà DN đăng ký. Sau đây là quy định về mức xử phạt khi không có sổ sách kế toán.

1. Quy định về sổ sách kế toán

Điều 24 Luật Kế toán năm 2015 quy định về sổ sách kế toán. Theo đó, sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến đơn vị kế toán.
Mỗi đơn vị kế toán chỉ sử dụng một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm.
Sổ kế toán phải mở vào đầu kỳ kế toán năm. Đối với đơn vị kế toán mới thành lập, sổ kế toán phải mở từ ngày thành lập. Đơn vị kế toán phải căn cứ vào chứng từ kế toán để ghi sổ kế toán.
Sổ kế toán phải được ghi kịp thời, rõ ràng, đầy đủ theo các nội dung của sổ. Việc ghi sổ kế toán phải theo trình tự thời gian phát sinh của nghiệp vụ kinh tế, tài chính. Sổ kế toán phải được ghi liên tục từ khi mở sổ đến khi khóa sổ.

2. Mức xử phạt vi phạm về sổ sách kế toán.

2.1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng
Áp dụng đối với các hành vi:
– Lập sổ kế toán không ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ, ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ. Thiếu chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán. Không đánh số trang. Không đóng dấu giáp lai giữa các trang của số kế toán trên giấy
– Sổ kế toán không ghi bằng bút mực, ghi xen thêm vào phía trên hoặc phía dưới, ghi chồng lên nhau, ghi cách dòng. Không gạch chéo phần trang sổ không ghi. Không thực hiện việc cộng số liệu tổng cộng khi ghi hết trang sổ, không thực hiện việc chuyển số liệu tổng cộng trang sổ trước sang đầu trang sổ kế tiếp.
– Không đóng thành quyển sổ riêng cho từng kỳ kế toán. Hoặc không có đầy đủ chữ ký và đóng dấu theo quy định sau khi in ra giấy. Trừ các loại sổ không bắt buộc phải in theo quy định đối với trường hợp đơn vị lựa chọn lưu trữ sổ kế toán trên phương tiện điện tử.
– Mẫu sổ kế toán không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định.
2.2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng
Áp dụng đối với các hành vi:
– Sổ kế toán không được ghi đầy đủ theo các nội dung chủ yếu theo quy định pháp luật.
– Sửa chữa sai sót trên sổ kế toán không theo đúng phương pháp quy định.
– Không in sổ kế toán ra giấy sau khi khóa sổ trên phương tiện điện tử đối với các loại sổ kế toán phải in ra giấy theo quy định.
Ngoài ra sẽ áp dụng thêm biện pháp khắc phục hậu quả là buộc bổ sung các yếu tố chưa đầy đủ của sổ kế toán đối với hành vi đầu tiên đã nêu ở mục này.
2.3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
Áp dụng đối với các hành vi:
– Không thực hiện việc mở sổ kế toán vào đầu kỳ kế toán năm hoặc từ ngày thành lập đơn vị kế toán.
– Không có chứng từ kế toán chứng minh các thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán; hoặc số liệu trên sổ kế toán không đúng với chứng từ kế toán.
– Thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm thực hiện không kế tiếp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán năm trước liền kề; hoặc sổ kế toán ghi không liên tục từ khi mở sổ đến khi khóa sổ.
– Không thực hiện việc khóa sổ kế toán trong các trường hợp mà pháp luật quy định phải khóa sổ kế toán.
Biện pháp khắc phục hậu quả:
+ Buộc sửa chữa sổ kế toán cho khớp đúng với thực tế trong trường hợp không có chứng từ kế toán chứng minh các thông tin số liệu trên sổ kế toán hoặc số liệu trên sổ kế toán không đúng với chứng từ kế toán.
+ Buộc sửa chữa sổ kế toán cho khớp đúng với thực tế trong trường hợp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm thực hiện không kế tiếp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm trước liền kề
2.4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng
Áp dụng đối với các hành vi:
– Hủy bỏ trước hạn hoặc cố ý làm hư hỏng sổ kế toán.
– Để ngoài sổ kế toán tài sản, nợ phải trả của đơn vị hoặc có liên quan đến đơn vị, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
Biện pháp khắc phục hậu quả:
+ Buộc khôi phục lại sổ kế toán đối với hành vi hủy bỏ trước hạn hoặc cố ý làm hư hỏng sổ kế toán
+ Buộc bổ sung vào sổ kế toán đối với các hành vi để ngoài sổ kế toán tài sản, nợ phải trả của đơn vị hoặc có liên quan đến đơn vị đối với hành vi để ngoài sổ kế toán tài sản, nợ phải trả của đơn vị hoặc có liên quan đến đơn vị, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
.
.
.
.
Contact Me on Zalo