Lịch hạn nộp tờ khai thuế, báo cáo về lao động 2023

Lịch hạn nộp tờ khai thuế, và báo cáo về lao động năm 2023 mà doanh nghiệp cần biết để tránh các rủi ro chậm nộp các loại báo cáo thuế và báo cáo tuân thủ về lao động, bảo hiểm, hải quan trong năm 2023, cùng đại lý thuế HTTP tìm hiểu .

Chi tiết lịch hạn nộp tờ khai thuế, báo cáo về lao động 2023.

Chi tiết lịch hạn nộp tờ khai thuế, báo cáo về lao động 2023.
Chi tiết lịch hạn nộp tờ khai thuế, báo cáo về lao động 2023.

 

Thời gian

Công việc phải làm

Căn cứ pháp lý

THÁNG 1

Trước ngày 03/1Trước ngày này:

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 12/2022

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH
Trước ngày 05/1Trước ngày này:

Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài năm 2022

Khoản 1 Điều 6 Nghị định 152/2020/NĐ-CP
Trước ngày 10/1Trước ngày này:

– Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động năm 2022

Khoản 1 Điều 24 Nghị định 39/2016/NĐ-CP
– Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2022Khoản 2 Điều 10 Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH
– Báo cáo y tế lao động năm 2022Điều 10 Thông tư 19/2016/TT-BYT
Trước ngày 15/1Trước ngày này:

– Báo cáo tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp năm 2022

Khoản 7 Điều 32 Nghị định 28/2015/NĐ-CP
– Công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở năm 2022Điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH
27/1– Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2022

– Tờ khai thuế TNCN tháng 12/2022

– Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

– Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP

30/1– Nộp thuế môn bài năm 2023Khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP
– Nộp thuế TNDN tạm tính Quý IV/2022Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019
– Báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN Quý IV/2022– Điều 5 Thông tư 37/2010/TT-BTC

– Công văn 2455/TCT-DNNCN ngày 12/7/2022 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc triển khai, vận hành chứng từ điện tử

31/1– Tờ khai thuế GTGT Quý IV/2022

– Tờ khai thuế TNCN Quý IV/2022

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 01/2023Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

Tháng 2

Trước ngày 03/2Trước ngày này:

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 01/2023

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH
20/2– Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2023

– Tờ khai thuế TNCN tháng 01/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
28/2Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 02/2023Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

THÁNG 3

Trước ngày 03/3Trước ngày này:

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 02/2023

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH
20/3– Tờ khai thuế GTGT tháng 02/2023

– Tờ khai thuế TNCN tháng 02/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
30/3– Nộp báo cáo tài chính năm 2022Điều 109 Thông tư 200/2014/TT-BTC
– Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 3/2023Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH
THÁNG

4

Trước ngày 03/4Trước ngày này:

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 3/2023

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH
20/4– Tờ khai thuế GTGT tháng 03/2023

– Tờ khai thuế TNCN tháng 03/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
30/4Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 4/2023Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

THÁNG 5

Trước ngày 03/5Trước ngày này:

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 4/2023

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH
04/5Nộp thuế TNDN tạm tính Quý I/2023Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019
– Tờ khai thuế GTGT Quý I/2023

– Tờ khai thuế TNCN Quý I/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP

20/5– Tờ khai thuế GTGT tháng 4/2023

– Tờ khai thuế TNCN tháng 4/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
31/5Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 5/2023Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

THÁNG 6

Trước ngày 03/6Trước ngày này:

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 5/2023

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH
Trước 05/6Báo cáo tình hình thay đổi lao động 6 tháng đầu năm 2023– Khoản 2 Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP

– Khoản 1 Điều 73 Nghị định 35/2022/NĐ-CP

20/6– Tờ khai thuế GTGT tháng 5/2023

– Tờ khai thuế TNCN tháng 5/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
30/6Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 6/2023Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

THÁNG 7

Trước ngày 03/7Trước ngày này:

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 6/2023

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH
Trước ngày 05/7Trước ngày này:

– Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài 6 tháng đầu năm 2023

Khoản 1 Điều 6 Nghị định 152/2020/NĐ-CP
– Báo cáo y tế lao động 6 tháng đầu năm 2023Điều 10 Thông tư 19/2016/TT-BYT
– Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2023Khoản 1 Điều 24 Nghị định 39/2016/NĐ-CP
Trước ngày 10/7Trước ngày này:

Công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở 6 tháng đầu năm 2023

Điều 4 Thông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH
20/7– Tờ khai thuế GTGT tháng 6/2023

– Tờ khai thuế TNCN tháng 6/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
31/7– Nộp thuế TNDN tạm tính Quý II/2023– Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019

– Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP

– Tờ khai thuế GTGT Quý II/2023

– Tờ khai thuế TNCN Quý II/2023

– Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

– Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP

– Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 7/2023Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

THÁNG 8

Trước ngày 03/8Trước ngày này:

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 7/2023

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH
21/8– Tờ khai thuế GTGT tháng 7/2023

– Tờ khai thuế TNCN tháng 7/2023

– Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

– Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP

31/8Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 8/2023Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

THÁNG 9

Trước ngày 03/9Trước ngày này:

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 8/2023

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH
20/9– Tờ khai thuế GTGT tháng 8/2023

– Tờ khai thuế TNCN tháng 8/2023

– Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

– Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP

30/9Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 9/2023Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

THÁNG 10

Trước ngày 03/10Trước ngày này:

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 9/2023

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH
20/10– Tờ khai thuế GTGT tháng 9/2023

– Tờ khai thuế TNCN tháng 9/2023

– Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

– Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP

30/10Nộp thuế TNDN tạm tính Quý III/2023Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019
31/10– Tờ khai thuế GTGT Quý III/2023

– Tờ khai thuế TNCN Quý III/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
– Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 10/2023Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

THÁNG 11

Trước ngày 03/11Trước ngày này:

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 10/2023

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH
20/11– Tờ khai thuế GTGT tháng 10/2023

– Tờ khai thuế TNCN tháng 10/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
30/11Thống kê, báo cáo công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộĐiều 10 Thông tư 17/2021/TT-BCA
30/11Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 11/2023Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH

THÁNG 12

Trước ngày 03/12Trước ngày này:

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 11/2023

Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH
Trước ngày 05/12Trước ngày này:

Báo cáo tình hình thay đổi lao động năm 2023

– Khoản 2 Điều 4 Nghị định 145/2020/NĐ-CP

– Khoản 1 Điều 73 Nghị định 35/2022/NĐ-CP

15/12Nộp hồ sơ khai thuế khoán năm 2024Điểm c khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
20/12– Tờ khai thuế GTGT tháng 11/2023

– Tờ khai thuế TNCN tháng 11/2023

Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019
Trước ngày 31/12Trước ngày này:

Báo cáo công tác kiểm định an toàn lao động, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, quan trắc môi trường tại cơ sở năm 2023

Khoản 3 Điều 45 Nghị định 44/2016/NĐ-CP
31/12Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn tháng 12/2023Điều 7, Điều 16, Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH
.
.
.
.
Contact Me on Zalo