Doanh nghiệp mua bảo hiểm nhân thọ có thay thế bảo hiểm xã hội được hay không?

Trên thực tế, nhằm nâng cao quyền lợi của người lao động trong công ty, nhiều doanh nghiệp có chính sách mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên. Tuy nhiên, khi mua bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp thường nhầm lẫn về một số vấn đề như bảo hiểm, thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)

Sau đây là những trường hợp nhầm lẫn khi doanh nghiệp mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động

Doanh nghiệp mua bảo hiểm nhân thọ có thay thế bảo hiểm xã hội được hay không?
Doanh nghiệp mua bảo hiểm nhân thọ có thay thế bảo hiểm xã hội được hay không?

1.Doanh nghiệp mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động thì không nhất thiết phải đóng BHXH bắt buộc?

  • Doanh nghiệp sử dụng NLĐ là đối tượng tham gia BHXH bắt buộc có trách nhiệm phải đăng ký tham gia bảo hiểm cho NLĐ khi ký kết HĐLĐ
  • Trong trường hợp có nhu cầu, DN có thể mua bảo hiểm nhân thọ cho NLĐ, nhưng bảo hiểm nhân thọ không có giá trị thay thế cho BHXH bắt buộc.

2.Toàn bộ chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho NLĐ được tính là chi phí hợp lý?

Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên chỉ được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu đáp ứng đủ những điều kiện sau:

  • Có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp;
  • Phải được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động; Quy chế tài chính của công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng,…
  • Doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ bảo hiểm bắt buộc cho người lao động
  • Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho NLĐ ( Bao gồm cả chi trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện) Không được vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người.

3. Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ không được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN?

  • Nếu doanh nghiệp mua bảo hiểm nhân thọ (Trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện) có tích lũy về phí bảo hiểm, thì khoản chi này được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.
  • Nếu mua bảo hiểm nhân thọ của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam được phép bán bảo hiểm tại Việt Nam: Doanh nghiệp có trách nhiệm khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm đã mua hoặc đóng góp trước khi trả lương cho NLĐ
  • Nếu mua bảo hiểm nhân thọ có tích lũy về phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam thì NLĐ chưa phải tính vào thu nhập chịu thuế khi doanh nghiệp mua bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ có trách nhiệm khấu trừ tiền thuế theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí tích lũy tương ứng với phần doanh nghiệp mua cho NLĐ khi đáo hạn hợp đồng.
  • Trường hợp doanh nghiệp mua bảo hiểm không tích lũy về phí bảo hiểm thì khoản tiền phí mua sản phẩm báo hiểm này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.
.
.
.
.
Contact Me on Zalo