Điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng

Bạn đang tìm hiểu về quy định và điều kiện kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng? nhưng không biết các thủ tục hồ sơ như thế nào? đăng ký kinh doanh ngành nghề nào là đúng quy định, và điều kiện để hoạt động dịch vụ cho thuê văn phòng. Sau đây là bài chia sẻ về điều kiện công ty kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng

Dịch vụ cho thuê văn phòng thuộc hoạt động Kinh Doanh bất động sản quy định tại Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.

Căn cứ theo Quyết định 10/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 337/QĐ-BKH của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, ngành nghề Kinh doanh bất động sản (cho thuê văn phòng) được xếp vào mã ngành 6810 (Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê);

Ngành nghề kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng:

STTTên ngành nghềMã ngành nghề
1Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Chi tiết: Dịch vụ cho thuê văn phòng

6810

Điều kiện kinh doanh bất động sản:

Điều kiện kinh doanh bất động sảnNgày có hiệu lựcCăn cứ pháp lý
Điều 3. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ các trường hợp sau:

a) Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên quy định tại Điều 5 Nghị định này;

b) Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản quy định tại Chương IV Luật Kinh doanh bất động sản.

2. Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thuộc diện có vốn pháp định quy định tại Khoản 1 Điều này phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của số vốn pháp định.

Điều 4. Căn cứ xác định mức vốn pháp định của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Mức vốn pháp định quy định tại Điều 3 Nghị định này được xác định căn cứ vào số vốn điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về hợp tác xã. Doanh nghiệp, hợp tác xã không phải làm thủ tục đăng ký xác nhận về mức vốn pháp định.

01/11/2015Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản
.
.
.
.
Contact Me on Zalo