Công văn hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động do ảnh hưởng dịch covid 19

Người lao động và sử dụng lao động xem các công văn sau đây để áp dụng mức hỗ trợ do ảnh hưởng đại dịch covid 19.
Công văn hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động do ảnh hưởng dịch covid 19
Công văn hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động do ảnh hưởng dịch covid 19

1. Nghị quyết số 68/NQ-CP

Ngày 01/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

2. Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

Ngày 07/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 23/2021/QĐ-TTg về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

3. Công văn số 22691/SLĐTBXH-LĐ

Công văn số 22691/SLĐTBXH- LĐ ngày 07 tháng 07 năm 2021 triển khai hỗ trợ người lao động, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do dịch Covid 19.
.
.
.
.
Contact Me on Zalo