Cách hạch toán dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa trong kế toán xây dựng

a.Nếu DN bán hàng cho khách hàng có kèm theo giấy bảo hành sửa chữa cho các khoản hỏng hóc do lỗi sản xuất được phát hiện trong thời gian bảo hành sản phẩm, hàng hóa, doanh nghiệp tự ước tính chi phí bảo hành trên cơ sở số lượng sản phẩm, hàng hóa đã xác định là tiêu thụ trong kỳ.

Cách hạch toán dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa trong kế toán xây dựng
Cách hạch toán dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa trong kế toán xây dựng

-Khi lập dự phòng cho chi phí sửa chữa, bảo hành sản phẩm, hàng hóa đã bán:

Nợ TK 641- Chi phí bán hàng
Có TK 352- Dự phòng phải trả (3521).

b. Khi phát sinh các khoản chi phí liên quan về bảo hành sản phẩm, hàng hóa đã lập ban đầu, như chi phí các nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài,… có các trường hợp sau:

-Nếu không có bộ phận độc lập về bảo hành sản phẩm hàng hóa:

+Khi phát sinh các khoản chi phí liên quan đến việc bảo hành sản phẩm, hàng hóa, ghi:

Nợ TK 621, 622, 627,…
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có):
Có các TK 111,112, 152, 214, 331,334, 338,…

+Cuối kỳ, kết chuyển chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa thực tế phát sinh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 154- Chi phí SXKD dở dang
Có các TK 621, 622, 627,…

+Khi sửa chữa bảo hành sản phẩm, hàng hóa hoàn thành bàn giao cho khách hàng, ghi:

Nợ TK 352- Dự phòng phải trả (3521)
Nợ TK 641- Chi phí bán hàng (phần dự phòng phải trả về bảo hành sản phẩm, hàng hóa còn thiếu)
Có TK 154- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

-Nếu có bộ phận độc lập về bảo hành sản phẩm hàng hóa, số tiền phải trả cho bộ phận bảo hành về chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp hoàn thành bàn giao cho khách hàng, ghi:

Nợ TK 352- Dự phòng phải trả (3521)
Nợ TK 641- Chi phí bán hàng (chênh lệch nhỏ hơn giữa dự phòng phải trả bảo hành sản phẩm, hàng hóa so với chi phí thực tế về bảo hành)
Có TK 336- Phải trả nội bộ.

c. Khi lập báo tài chính, DN phải xác định số dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa cần trích lập:

+Nếu số dự phòng cần lập ở kỳ kế toán này lớn hơn số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán trước nhưng sử dụng hế thì số chênh lệch hoạch toán vào chi phí, ghi:

Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng
Có TK 352 – Dự phòng phải trả (3521).

+Nếu số dự phòng phải trả cần lập ở kỳ kế toán này nhỏ hơn số dự phòng phải trả đã lập ở kỳ kế toán trước nhưng chưa sử dụng hết thì số chênh lệch hoàn nhập ghi giảm chi phí, ghi:

Nợ TK 352 – Dự phòng phải trả (3521)
Có TK 641 – Chi phí bán hàng.

.
.
.
.
Contact Me on Zalo