Bộ hồ sơ thanh lý tài sản cố định kế toán cần biết

Công ty cần thanh lý tài sản cố định, nhưng bạn không biết các thủ tục hồ sơ quy định về bộ chứng từ sao cho đúng và hợp lý, sau đây cùng đại lý thuế HTTP tìm hiểu về Bộ hồ sơ thanh lý tài sản cố định kế toán cần biết

Cách tính giá trị thanh lý tài sản cố định

Công thức tính giá trị thanh lý tài sản cố định = Nguyên giá của tài sản cố định – Giá trị đã khấu hao

Bộ hồ sơ thanh lý tài sản cố định kế toán cần biết

Theo tiết 3.2.2, điểm 3.2, khoản 3, điều 35, thông tư số 200/2014/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014. Có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2015, thì:

  • “3.2.2. Trường hợp thanh lý TSCĐ: TSCĐ thanh lý là những TSCĐ hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng được, những TSCĐ lạc hậu về kỹ thuật hoặc không phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh. Khi có TSCĐ thanh lý, doanh nghiệp phải ra quyết định thanh lý, thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ. Hội đồng thanh lý TSCĐ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc thanh lý TSCĐ theo đúng trình tự, thủ tục quy định trong chế độ quản lý tài chính và lập “Biên bản thanh lý TSCĐ” theo mẫu quy định. Biên bản được lập thành 2 bản, 1 bản chuyển cho phòng kế toán để theo dõi ghi sổ, 1 bản giao cho bộ phận quản lý, sử dụng TSCĐ.
  • Căn cứ vào Biên bản thanh lý và các chứng từ có liên quan đến các khoản thu, chi thanh lý TSCĐ,… kế toán ghi sổ như trường hợp nhượng bán TSCĐ.”
Như vậy, hồ sơ thanh lý tài sản cố định của doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC sẽ bao gồm:
  • Quyết định thanh lý tài sản cố định (TSCĐ)
  • Biên bản đánh giá lại tài sản cố định (Ghi nhận tình trạng, giá trị còn lại trên sổ sách kế toán,…)
  • Biên bản thanh lý tài sản cố định
  • Thông báo thanh lý tài sản cố định: Doanh nghiệp tiến hành đăng báo và chụp lại ảnh tin đăng thanh lý TSCĐ trong 3 kỳ liên tiếp. Nội dung bài đăng phải bao gồm: thông tin về tài sản cố định (tên, đời, số hiệu hoặc mã loại), giá bán, thời gian thanh lý,…
  • Hợp đồng thanh lý TSCĐ với cá nhân, tổ chức nhận chuyển nhượng
  • Hóa đơn thanh lý TSCĐ
  • Các hồ sơ khác như: Quyết định lập hội đồng thanh lý TSCĐ (Bao gồm: giám đốc doanh nghiệp, trưởng bộ phận quản lý trực tiếp TSCĐ, kế toán)
.
.
.
.
Contact Me on Zalo