4 Phương án giải quyết chi phí nhân sự cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid

Trong hình hình đại dịch Covid -19 diễn biến hết sức phức tạp, nhiều doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là “DN”) rơi vào tình trạng khó khăn về tài chính, không đủ khả năng chi trả tiền lương, chi phí cho người lao động. Căn cứ quy định hiện hành, để giảm bớt gánh nặng chi phí trả lương cho người lao động (sau đây gọi tắt là “NLĐ”), tùy tình hình thực tế, DN có thể áp dụng 1 trong 4 phương án sau:

  • Phương án thỏa thuận về trả tiền lương ngừng việc
  • Phương án tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động trong thời hạn nhất định
  • Phương án thỏa thuận giảm thời giờ làm việc và giảm tiền lương
  • Phương án thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động

Phương án 1: Thỏa thuận về trả lương ngừng việc

Trường hợp ngừng việc không do lỗi của DN, NLĐ hoặc vì các nguyên nhân khách quan dịch bệnh nguy hiểm thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do chính phù quy định cụ thể:

Địa bàn thuộc vùng I4.420.000 đồng/ tháng
Địa bàn thuộc vùng II3.920.000 đồng/ tháng
Địa bàn thuộc vùng III3.430.000 đồng / tháng
Địa bàn thuộc vùng IV3.070.000 đồng/ tháng

 

Phương án 2: Phương án tạm hoãn thực hiện HĐLĐ trong thời hạn nhất định

– DN và NLĐ có thể thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động một khoảng thời gian nhất định
để có thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động khi doanh nghiệp qua thời kỳ khó khăn
– DN thỏa thuận với NLĐ về tiền lương, các chế độ BHXH trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Phương án 3: Phương án thỏa thuận giảm thời giờ làm việc và giảm tiền lương

DN và NLĐ có thể thỏa thuận sửa đổi các điều khoản trong hợp đồng như: Tiền lương, thời gian làm việc thông qua việc ký kết phục lục hợp đồng lao động để phù hợp với tình hình thực tế ( DD35 BLLĐ 2012)
– Các bên có thể lựa chọn ký phụ lục HĐLĐ để thay đổi giờ làm việc và tiền lương.

Phương án 4: Phương án thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động

– Trường hợp DN rơi vào tình trạng khó khăn, buộc phải tạm ngừng kinh doanh, giải thể hoặc phá sản DN hoặc cần cắt giảm một phần nguồn nhân lực thì DN có thể thỏa thuận chấm dứt HĐ với NLĐ.
– Việc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ cần phải lập thành văn bản thể hiện chi tiết thỏa thuận của đôi bên để tránh tình trạng tranh chấp không mong muốn về sau.

.
.
.
.
Contact Me on Zalo