33 Mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam từ năm 2021

Ngày 20/01/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 324/BKHĐT-PC về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư.

Trên cơ sở báo cáo và kiến nghị của một số địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn bổ sung 33 mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam, cụ thể như sau:

Phụ lục I: Mẫu văn bản áp dụng đối với nhà đầu tư

1. Mẫu I.1: Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (Áp dụng đối với dự án do nhà đầu tư đề xuất – thuộc và không thuộc diện Chấp thuận chủ trương đầu tư).

2. Mẫu I.2: Đề xuất dự án đầu tư (Áp dụng đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư – do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập)

3. Mẫu I.3: Đề xuất dự án đầu tư (Áp dụng đối với dự án thuộc diện Chấp thuận chủ trương đầu tư do nhà đầu tư đề xuất)

4. Mẫu I.4: Đề xuất dự án đầu tư (Áp dụng đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư).

5. Mẫu I.5: Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

6. Mẫu I.6: Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

7. Mẫu I.7: Văn bản đăng ký điều chỉnh thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

8. Mẫu I.8: Văn bản thông báo chấm dứt văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

9. Mẫu I.9: Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Áp dụng đối với tất cả các dự án thuộc và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư)

10. Mẫu I.10: Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh

11. Mẫu I.11: Văn bản thông báo của nhà đầu tư về việc ngừng hoạt động dự án đầu tư

12. Mẫu I.12: Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

13. Mẫu I.13: Văn bản đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

14. Mẫu I.14: Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

15. Mẫu I.15: Văn bản đề nghị hiệu đính thông tin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

16. Mẫu I.16: Văn bản đề nghị nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

17. Mẫu I.17: Báo cáo thực hiện dự án đầu tư (Áp dụng cho Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc diện phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo điểm b, c khoản 2 Điều 37 Luật Đầu tư, và Điều 72 Luật Đầu tư).

Phụ lục II: Mẫu văn bản áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư

18. Mẫu II.1: Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư

19. Mẫu II.2: Văn bản chấp thuận nhà đầu tư (Khoản 3 Điều 29 Luật Đầu tư)

20. Mẫu II.3: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Trường hợp cấp GCNĐKĐT mới)

21. Mẫu II.4: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư )

22. Mẫu II.5: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Trường hợp đổi Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/ Giấy phép kinh doanh/…)

23. Mẫu II.6: Văn bản thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư

24. Mẫu II.7: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành

25. Mẫu II.8: Văn bản quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng điều hành

26. Mẫu II.9: Quyết định ngừng hoạt động của dự án đầu tư (Do nhà đầu tư đề xuất)

27. Mẫu II.10: Quyết định ngừng hoạt động của dự án đầu tư (Do cơ quan quản lý nhà nước)

28. Mẫu II.11: Quyết định ngừng hoạt động của dự án đầu tư  (Do Thủ tướng Chính phủ quyết định)

29. Mẫu II.12: Quyết định chấm dứt toàn bộ hoạt động của dự án đầu tư

30. Mẫu II.13: Quyết định chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư

31. Mẫu II.14: Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh

32. Mẫu II.15: Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

33. Mẫu II.16: Đề nghị đăng tải thông báo trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư (Trường hợp Cơ quan đăng ký đầu tư không liên lạc được với nhà đầu tư).

Tải mẫu: 33 Mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam từ năm 2021.doc

.
.
.
.
Contact Me on Zalo