Quy định về khấu trừ thuế TNCN đối với tiền hoa hồng

Khấu trừ thuế TNCN đối với tiền hoa hồng như thế nào cho đúng quy định, đây là câu hỏi mà quý khách hàng hay gọi cho đại lý thuế HTTP chúng tôi để được tư vấn, sau đây cung tìm hiểu về quy định về khấu trừ thuế TNCN đối với tiền hoa hồng.

Quy định về khấu trừ thuế TNCN đối với tiền hoa hồng

Căn cứ Khoản c, Điểm 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Thuế TNCN quy định:

“c) Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như:

– Tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới;

– Tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật;

– Tiền tham gia các dự án, đề án;

– Tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút;

– Tiền tham gia các hoạt động giảng dạy;

– Tiền tham gia biểu diễn văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao;

– Tiền dịch vụ quảng cáo;

– Tiền dịch vụ khác, thù lao khác.”

Theo đó, các khoản tiền hoa hồng đại lý bán hàng, môi giới được xem là tiền công, tiền lương mà người sử dụng lao động trả cho NLĐ. Các khoản này được tính là khoản thu nhập phải đóng thuế, người nhận được có trách nhiệm nộp thuế TNCN đối với tiền hoa hồng. Chính vì vậy, có thể khẳng định, pháp luật quy định phải khấu trừ thuế TNCN đối với tiền hoa hồng.
Khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định như sau:

“… Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân…”.

Như vậy, theo các quy định trên, doanh nghiệp cần thực hiện khấu trừ theo tỷ lệ 10% đối với thu nhập từ 2 triệu đồng trở lên/lần trả thu nhập (không phân biệt cá nhân có MST hay không) mỗi lần chi trả tiền hoa hồng môi giới cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng.

Tuy nhiên, nếu khoản tiền nhận được từ hoạt động môi giới đã tiến hành khai nộp thuế tại CQT và được CQT bán hóa đơn lẻ thì thuộc đối tượng có phát sinh thu nhập từ hoạt động kinh doanh và nộp thuế theo hình thức khoán. Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu gồm tỷ lệ thuế GTGT và tỷ lệ thuế TNCN áp dụng đối với từng lĩnh vực ngành nghề như sau:

– Phân phối, cung cấp hàng hóa: tỷ lệ thuế GTGT là 1%; tỷ lệ thuế TNCN là 0,5%.

– Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế GTGT là 5%; tỷ lệ thuế TNCN là 2%.

– Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế GTGT là 3%; tỷ lệ thuế TNCN là 1,5%.

– Hoạt động kinh doanh khác: tỷ lệ thuế GTGT là 2%; tỷ lệ thuế TNCN là 1%.

Căn cứ hướng dẫn từ công văn 7851/CT-TNCN của Cục thuế Hà Nội về việc kê khai quyết toán thuế TNCN như sau:

” 2. Bổ sung các trường hợp sau cá nhân không phải QTT TNCN với cơ quan thuế:

Cá nhân, hộ kinh doanh có thu nhập từ kinh doanh đã thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán thì không phải quyết toán thuế.

Cá nhân là đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp đã được TCTTN khấu trừ thuế TNCN thì không QTT đối với phần thu nhập này.”

Vậy với trường hợp khoản tiền hoa hồng nhận được đã nộp thuế khoán tại CQT thì cuối năm không phải thực hiện quyết toán TNCN nữa.

Cách tính thuế TNCN từ tiền hoa hồng môi giới

Theo quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC có 2 trường hợp tính thuế TNCN từ tiền hoa hồng môi giới. Cụ thể như sau:

– Trường hợp 1: Nếu NLĐ không ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động thời hạn dưới 3 tháng có mức thu nhập là tiền hoa hồng từ 2.000.000 đồng/lần trở lên thì tổ chức, cá nhân trả tiền hoa hồng sẽ khấu trừ thuế TNCN trước khi trả cho người lao động theo mức 10%.

– Trường hợp 2: Đối với trường hợp NLĐ cư trú ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên thì tổ chức, người trả thu nhập hoa hồng thực hiện khấu trừ thuế theo công thức Biểu thuế lũy tiến từng phần:

Tiền thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế (tiền hoa hồng) x Thuế suất theo từng bậc lũy tiến

 

.
.
.
.
Contact Me on Zalo